Voorwaarden

Artikel 1 – TOEPASSINGS GEBIED

De onderliggende Algemene Voorwaarden schetsen alleen het kader voor de commerciële relaties die zouden kunnen ontstaan tussen een Lid en het bedrijf Storme N.V gelegen te B-7700 Moeskroen. Zij hebben voorrang op ieder andere algemene of specifieke voorwaarden.

 

Artikel 2 – AANVAARDING

Het gebruik van de website www.cafes-storme.be , evenals het plaatsen van een bestelling bij het bedrijf Storme NV, impliceert dat het Lid of de Klant onvoorwaardelijk en onherroepellijk de onderliggende Algemene Voorwaarden aanvaardt. De klant bevestigt hiermee dat hij niet zijn eigen verkoopsvoorwaarden zal gebruiken, dit zou tegenstrijdig zijn met de algemene verkoopsvoorwaarden van Storme N.V.

Storme N.V. richt zich enkel tot personen, bedrijven, instellingen en zelfstandigen die de aangekochte producten uitsluitend in het kader van hun beroepsbekwaamheid gebruiken. Storme N.V. verkoopt niet aan particulieren of wederverkopers.

De klant kan op de site kennis nemen van de diverse producten die Storme N.V. te koop aanbiedt. De klant kan vrijelijk navigeren op de diverse pagina’s van de site, zonder uit dien hoofde enige verbintenis aan te gaan in de vorm van een bestelling.

 

Artikel 3 – CONTACT GEGEVENS

Storme N.V. is een naamloze vennootschap, opgericht volgens de Belgische wetgeving, en gevestigd in België, te B-7700 Moeskroen, Plavitoutstraat 166A. Zij is ingeschreven in het handelsregister van Doornik, met als intracommunautair BTW nummer BE435378560. Telefoon +32 (0)56 33 00 52.

 

Artikel 4 – DEFINITIES

Diensten: alle diensten die door het bedrijf Storme N.V. op haar website aangeboden worden in het algemeen, de verkoop van goederen en diensten via het internet in het bijzonder.

Lid: ieder persoon die zich ingeschreven heeft op de website van www.cafes-storme.be.

Klant: ieder Lid die een commerciële relatie aangaat met Storme N.V. door de aankoop van een product via de website van www.cafes-storme.be. Een Klant wordt geacht gemachtigd te zijn om deze aankoop te verrichten, en geautoriseerd te zijn om een commerciële transactie af te sluiten met Storme N.V.

Bestelling: elke bestelling die door een Klant geplaatst wordt conform de voorwaarden beschreven in artikel 6.

 

Artikel 5 – INSCHRIJVING

Ieder persoon kan Lid worden van www.cafes-storme.be door zich in te schrijven op de website van Storme N.V. Het lidmaatschap is gratis. Storme n.v. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de bestelling te eren of om betaling te eisen vóór de eerste levering

 

Artikel 6 – BESTELLEN

De producten en diensten, zoals gedefinieerd in Artikel 4, worden te koop aangeboden via de website www.cafes-storme.be .

 

Registratie van een bestelling

Indien de klant een bestelling wil plaatsen, kiest hij de verschillende producten die hem interesseren, en geeft hij te kennen in deze producten geïnteresseerd te zijnde hoeveelheid in te vullen en door op het vakje « Artikelen toevoegen aan mijn bestelling » te klikken. In het geval dat er een «Voordeelcode is, zal de klant zijn code invullen op moment van betaling. Indien de voordeelcode niet door de site wordt herkend, behoudt de klant de mogelijkheid om van deze handelsaanbieding te profiteren onder gebruikmaking van andere bestelwijzen, met uitzondering van de site.

De klant kan de door hem gekozen producten bestellen door eerst te klikken op « bestelling plaatsen » en zich vervolgens te identificeren via zijn e-mailadres en paswoord dat hij vooraf reeds in « Account aanmaken» heeft gecreëerd. De klant dient het formulier dat wordt geopend nauwkeurig in te vullen, met name door alle verplichte identificatiegegevens in te tikken, zoals zijn naam, voornaam, postadres en BTW nummer. De klant dient bovendien zijn e-mailadres op te geven alsook een persoonlijk en vertrouwelijk wachtwoord dat hij zelf kiest. De klant moet dit wachtwoord opgeven om zich naderhand op de site te identificeren. De klant wordt er uitdrukkelijk van in kennis gesteld, en aanvaardt, dat het invoeren van beide identificatiegegevens strekt tot bewijs van zijn identiteit en dat hieruit zijn instemming blijkt met onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden. Als de klant eenmaal is geïdentificeerd, dient hij het leveringsadres te kiezen. Daarna verschijnt een bestelbon op het scherm met de volgende gegevens: de soort, hoeveelheid en prijs van de door de klant gekozen producten, alsook het totaalbedrag van de bestelling, de personalia van de klant en het leveringsadres van de producten.

 

Validatie van de bestelling

Van het moment dat de klant op « Bestelling valideren » klikt, wordt de bestelling definitief bevestigd: de bestelling wordt geregistreerd en de verkoop is definitief gesloten. De klant kan vervolgens eventuele fouten die gebeurd zijn tijdens het ingeven van de bestelling, niet meer corrigeren. De klant wordt dan als koper aangemerkt. Onafgezien van elk geschreven bewijs waarover de Klant zou beschikken, wordt expliciet overeen gekomen, dat alleen de gegevens die geregistreerd worden in het informatica system van Storme N.V., haar ‘hosting´ partner, of haar internetbetalingspartner, het bewijs vormen van de communicatie, de inhoud van de bestelling en het geheel van de transacties die plaats gevonden hebben tussen de partijen. De Klant ontvangt via email in elk geval, na de aankoop, een bevestiging van zijn bestelling, en een tweede email op het ogenblik dat zijn bestelling verstuurd wordt bij Storme N.V.. Alle contractuele informatie met betrekking tot de bestelling wordt meegedeeld aan het Lid in de taal die het Lid gekozen heeft bij zijn/haar inschrijving.

De bestelbon wordt geregistreerd in de computerregisters van Storme NV, die op hun beurt worden bewaard op een veilige en duurzame gegevensdrager, en geldt als bewijs voor de contractuele betrekkingen tussen de partijen.

 

Bevestiging van de bestelling

Vanaf het moment dat de verkoop definitief gesloten is, wordt een besteloverzicht per e-mail door Storme N.V. verstuurd, uiterlijk bij levering van de producten, naar het e-mailadres dat op het ogenblik van de bestelling door de klant werd opgegeven. In deze bevestiging staan alle samenstellende elementen van de overeenkomst die tussen de partijen is aangegaan, en vormt tevens het bewijs van aankoop dat tussen de partijen werd gesloten. Ze heeft ook rechtsgeldigheid wat betreft de beschikbaarheid en de prijs van de artikelen. De factuur die aan de klant geadresseerd zal worden bij levering van het pakket zal dus de producten, alsook de verzendkosten van de bestelling omvatten.

 

Artikel 7 –PRIJZEN EN BETALINGSMETHODES

De prijzen die vermeld worden tijdens het aankoopproces, zijn in Euro, en zijn exclusief BTW en administratieve kosten, tenzij het expliciet anders vermeld wordt. De prijzen van de producten bevatten niet de transportkosten. Deze worden apart aangerekend. Ze zijn gewaarborgd gedurende de volledige geldigheidsduur van deze documenten, onder voorbehoud van wijziging als gevolg van een drukfout of fouten die voortvloeien uit aanpassingen aan onze website. De geldende prijzen, zijn deze die op de website vermeld staan de dag van het afsluiten van de bestelling. Onze prijsoffertes en pro forma facturen vallen onder dezelfde geldigheidsvoorwaarden, tenzij anders vermeld wordt op deze documenten.

Het BTW tarief dat van toepassing is, is het BTW tarief dat geldig is in het land waar het leveringsadres gelegen is. Storme N.V. houdt zich het recht voor om op elk moment de verkoopsprijzen te wijzigen. Weliswaar zullen de aangekochte producten en diensten altijd gefactureerd worden aan de prijzen die vermeld staan in de email die de bestelling bevestigt. Dit zijn de prijzen die van toepassing waren op het moment van de aankoop.

In geval van wanbetaling binnen de voorziene termijn van de volledige schuld of van een deel ervan, wordt deze schuld en alle andere facturen onmiddellijk en met recht opeisbaar. Wij behouden ons eveneens het recht om alle lopende bestellingen op te schorten of te ontbinden. Iedere achterstallige (zelfs gedeeltelijke) betaling van een factuur van de klant op de vervaldatum, laat ons toe van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest te eisen tegen de interestvoet bepaald door het Ministerie van Financiën, voorzien door de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Daarenboven zal er een bedrag van 15% op de eisbaar geworden schuldvordering, met minimum van 75€ onherleidbaar ten titel van forfaitaire vergoeding aangerekend worden. De producten blijven de eigendom van de Storme N.V. tot op het ogenblik dat ze integraal betaald zijn door de Klant. Storme N.V. houdt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een Lid waarmee een geschil loopt, of in het verleden een geschil gerezen is.

De Klanten garanderen dat ze gewettigd zijn om betalingen uit te voeren en dat er voldoende dekking is op de bankrekening om alle kosten die voorvloeien uit de transactie te dekken.

Facturen zijn contant betaalbaar bij ontvangst en zonder kortingen.

 

Artikel 8 - BESCHIKBAARHEID

De producten en diensten, evenals de prijzen, zijn geldig zoals ze weergegeven worden op de website van Storme N.V., binnen de grenzen van de beschikbaarheid van deze producten. Storme N.V. engageert zich om alles in het werk te stellen om alle bestellingen te leveren. Desondanks, kan Storme N.V. niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product noch voor de schade die daar zou uit kunnen voortvloeien. In het geval één of meerdere producten of diensten van een bestelling niet beschikbaar zouden zijn, zal de Klant via email of telefonisch op de hoogte gesteld worden dat zijn/haar bestelling geheel of gedeeltelijk geannuleerd wordt. Indien deze termijn overschreden wordt, heeft de klant de mogelijkheid de bestelling te annuleren of een nieuwe termijn te accepteren zonder hiervoor een prijskorting of schadevergoeding te eisen.

 

Artikel 9 –LEVERING

De bestellingen worden geleverd op het leveradres zoals het door de Klant opgegeven wordt tijdens het bestelproces en volgens de voorwaarden die aldaar beschreven worden. Storme N.V. houdt zich het recht voor om de bestelling op te splitsen in één of meerdere leveringen in functie van de beschikbaarheid van de producten. Elke levering wordt aangekondigd via email, waarin de Klant gevraagd wordt om zijn factuur te raadplegen op de website van Storme N.V.. Op de factuur worden ook de transport kosten en de BTW vermeld. De levering is vergezeld van een leverbon, waarop ook de details van de geleverde goederen zijn vermeld. De levering wordt aangeboden aan de Klant of aan elke andere persoon die aanwezig is op het leveradres en die beschikt over een volmacht om het pakket in ontvangst te nemen. Als niemand het pakket in ontvangst kan nemen op het moment dat het aangeboden wordt, zal door de transporteur een bericht nagelaten worden in de brievenbus met daarop de naam en de contactgegevens van de transporteur. Daarna moet de klant dan zelf contact opnemen met de transporteur om te zien waar en wanneer het pakket opgehaald kan worden door de Klant. Storme N.V. waakt erover dat de bestelling in de kortst mogelijk tijd verwerkt wordt. De levertermijn van 7 dagen, na afloop van de verkoop op internet, is een streeftermijn en puur indicatief. Storme N.V. kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vertraging in de levering van de producten of diensten, noch voor de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien. Het controlesysteem dat gehanteerd wordt door de transporteur dient als bewijs van het effectief afleveren van de bestelling (en van de goede ontvangst van de Klant), behoudens tegenbewijs van de Klant. In het geval dat een Klant aantoont dat een levering niet binnen de 7 dagen na besteldatum geleverd werd, kan de Klant zonder enige schade de bestelling annuleren, voor zover hij/zij per aangetekend schrijven, met ontvangstbewijs, verstuurd naar het adres vermeld in artikel 3 van onderliggende Algemene Voorwaarden, Storme N.V. op de hoogte brengt dat hij/zij zijn/haar bestelling wenst te annuleren.

Als tijdens de aankoop gebruik gemaakt werd van een waardebon, zal deze ook teruggegeven worden. Deze waardebon kan dan opnieuw gebruikt worden bij een volgende aankoop.

 

Artikel 10 NON CONFORMITEIT

Alle producten die op de website van Storme N.V. te koop aangeboden worden, worden in eer en geweten en zo getrouw mogelijk omschreven. Desalniettemin hebben de foto’s die op de website getoond worden geen enkele contractuele waarde. Storme N.V. wijst elke verantwoordelijkheid af voor fouten die in de omschrijvingen van de producten of de diensten of in de foto’s zouden kunnen optreden. Anderzijds engageert Storme N.V. zich om eventuele fouten die haar schriftelijk gemeld worden in de mate van het mogelijke zo snel mogelijk te herstellen.

Als het product dat geleverd wordt niet overeenkomt met wat op de leverbon staat, kan de Klant het product of de dienst binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst terugsturen, rekening houdend met de voorwaarden beschreven in Artikel 11 van onderliggende Algemene Voorwaarden. Zodra deze 14 dagen gepasseerd, zullen klachten en retours niet meer ontvankelijk zijn. Als de voorwaarden omschreven in Artikel 11 strikt gerespecteerd worden, kan de Klant er voor kiezen om een gelijkaardig product te ontvangen, voor zover dit beschikbaar is. De retourverzendingskosten zullen door Storme N.V. vergoed worden in de vorm van een waardebon. Daarom moet het bewijs van de retourverzendingskosten meegezonden worden met de retour zelf. Deze waardebon kan dan in mindering gebracht worden bij de volgende aankoop. Als het bewijs van de retourverzendingskosten niet meegestuurd wordt, zullen deze ook niet vergoed worden. Elke retour moet met een aangetekende zending of met een koerierdienst verstuurd worden, en de Klant moet het bewijs van verzending van de retour bijhouden.

 

Artikel 11 KLACHT EN TERUGZENDING

In het geval dat de geleverde producten niet overeen zouden stemmen met de Bestelling van de Klant, zullen de retour verzendingskosten door Storme N.V. vergoed worden in de vorm van een waardebon. Daarom moet het bewijs van de retour verzendingskosten meegezonden worden met de retour zelf. Deze waardebon kan dan in mindering gebracht worden bij de volgende aankoop. Als het bewijs van de retour verzendingskosten niet meegestuurd wordt, zullen deze ook niet vergoed worden.

Elke retour moet met een aangetekende zending, of met een koerierdienst, verstuurd worden, en de Klant moet het bewijs van verzending van de retour bijhouden. Storme N.V. houdt zich in alle geval het recht voor om een retour te weigeren als het product beschadigd is, gedragen is, of vlekken vertoont.

Als een product niet binnen de 14 dagen na de besteldatum geleverd wordt op het leveradres, is het aan de Klant om contact op te nemen met Storme N.V. binnen de 7 werkdagen na de ontvangst van de levering. Contact opnemen moet gebeuren via de sectie " Contact" op de website van Storme N.V. , en de instructies op het scherm te volgen. Zodra de 14 dagen voorbij zijn, zullen klachten en retours niet meer ontvankelijk zijn.

Het recht om een bestelling die te laat geleverd is terug te sturen, is natuurlijk maar geldig voor zover de levering ook daadwerkelijk teruggestuurd wordt binnen de 14 werkdagen nadat de Klant Storme N.V. op de hoogte gebracht heeft dat hij/zij zijn/haar aankoop wil annuleren. De teruggestuurde producten moeten teruggestuurd worden in nieuwe toestand, in hun oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat, en vergezeld van de factuur en van een volledig ingevuld retour document.

Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden zal geweigerd worden. Zodra de 14 werkdagen verstreken zijn, is Storme N.V. niet meer in staat om de retour te aanvaarden en zal de retour teruggestuurd worden naar de afzender. De retour moet verstuurd worden naar het adres dat vermeld staat in Artikel 3.

In het geval dat een levering tijdens het leverproces verloren zou raken, en de voorwaarden van dit artikel gerespecteerd worden, dan zal Storme N.V. volledig op haar kosten een nieuwe zending versturen als het product nog beschikbaar is, of het bedrag van de bestelling inclusief de transportkosten terugbetalen. Link naar de retractatieformulier : http://economie.fgov.be/fr/binaries/Annexe_2_VI_et_XIV_CDE_formulaire_de_retractation_tcm326-275274.pdf

 

Artikel12 – WAARBORG

Storme N.V. treedt op als producent en mandataris van de Leverancier. Storme N.V. en de Leveranciers garanderen dat de producten die ze te koop aanbieden via Storme N.V. perfect functioneren en geen zichtbare of onzichtbare gebreken vertonen die een normaal gebruik van het product onmogelijk of gevaarlijk maken. De waarborg die van toepassing is, is diegene die normaal van toepassing is bij de producten van de betreffende Leverancier. De geldende waarborg zal steeds vermeld worden in de productomschrijving op de website van Storme N.V..

Storme N.V. kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele technische gebreken van de geleverde producten, behalve wanneer ze onmiddellijk vastgesteld worden bij het uitpakken van het product. In dat geval moet de Klant onmiddellijk contact opnemen met de dienst na verkoop.

Een Klant heeft niet het recht om een ruimere waarborg te eisen dan deze die vermeld staat in de productomschrijving op de website.

De waarborg is in alle geval niet van toepassing voor producten die opzettellijk beschadigd zijn of beschadigd zijn door nalatigheid (breuk, vocht, niet aangepaste temperatuur, roest, infiltratie van een vloeistof, overspanning, brand, of elke andere vorm van overmacht) en voor producten waarvan duidelijk is dat ze opengemaakt zijn (herstelling en/of aanpassing uitgevoerd door een hersteller die niet erkend is door Storme N.V.). Op de zelfde manier is de waarborg niet van toepassing wanneer de schade afkomstig is van sleet, transport, van verkeerd gebruik en/of door het niet respecteren van de instructies in de handleiding. Als het product niet valt onder één van de hierboven vermelde uitsluitingen, dan moet de waarborg aangesproken worden binnen de 14 werkdagen na ontvangst van het product. Als deze 14 werkdagen voorbij zijn, kan de waarborg niet meer aangesproken worden.

 

Artikel 13 –INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Storme N.V. verleent klanten uitsluitend voor persoonlijk gebruik toegang tot de webdiensten www.cafes-storme.be.

Storme N.V. behoudt het volledige en exclusieve eigendomsrecht van de verschillende gegevens die in het kader van de huidige overeenkomst overgedragen worden, op basis van de wet van 31 augustus 1998 inzake de juridische bescherming van databanken. Alle zowel visueel als sonoor gebruikte merknamen, teksten, commentaren, naslagwerken, illustraties en afbeeldingen die op de site Storme N.V. worden weergegeven zijn beschermd door een copyright en door alle toepasbare reglementeringen die betrekking hebben op het intellectueel eigendomsrecht, in de breedste betekenis van het woord. Ze zijn het volledige eigendom van Storme N.V. en zijn partners. Iedere reproductie of kopie, geheel of gedeeltelijk, wordt beschouwd als vervalsing en kan een burgerlijke of strafrechterlijke verantwoordelijkheid tot gevolg hebben.

 

Artikel 14 VERANTWOORDELIJKHEID

Storme N.V. kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor geleden directe of indirecte schade (onderbreking van uitbating, winstderving, het mislopen van opportuniteiten,...) die voortvloeit uit het gebruik van de Diensten zoals omschreven in Artikel 4.

Storme N.V. treft verder geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites van derden, meer in het bijzonder met betrekking tot het naleven van de bescherming van de privacy en de persoonlijke gegevens, waarnaar Storme N.V. een link heeft op haar website. Storme N.V. kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor gebeurlijke fouten in de foto´s of de teksten die gebruikt worden voor de product omschrijvingen op de website van Storme N.V.

Storme N.V. kan in geen geval verantwoordelijk geacht worden voor schade die niet verbonden is aan het product en/of voor niet-conceptuele gebreken die van een externe factor afhangen en dus totaal niks met Storme N.V. te maken hebben, ongeacht het feit of de fout wel of niet bij de klant ligt. Als het materiaal geen fouten eigen aan het product of beschadigingen ten gevolge van externe factoren vertoont en Storme N.V. verantwoordelijk gesteld werd voor de vastgestelde schade, zullen de vooraf geciteerde aansprakelijkheidsbeperkingen toegepast worden.

 

Storme N.V. kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet kunnen leveren van de bestellingen, hieronder begrepen de gevallen van overmacht, verstoring of staking van transport -, post -, of communicatie diensten, in geval van overstroming of brand.

In alle gevallen waar de verantwoordelijkheid van Storme N.V. aangesproken wordt, is de verantwoordelijkheid van Storme N.V. beperkt tot het bedrag dat door de Klant effectief betaald werd voor een bestelling.

De klant is verantwoordelijk voor het correct gebruik en het onderhoud van het materiaal en de programmatuur conform de instructies en de aanbevelingen van de leverancier of de fabrikanten. De klant is tevens verantwoordelijk voor het naleven van de geldende reglementering, voornamelijk inzake veiligheid. Storme N.V. is in geen geval aansprakelijk voor de ontevredenheid van de klant ten opzichte van het gekochte product, zelfs niet indien Storme N.V. kennis had van de verwachtingen.

 

Voor zover Storme N.V. niet in staat zou zijn om op grond van een wettelijke bepaling zich van zijn volledige verantwoordelijkheid los te maken, zal de verantwoordelijkheid van Storme N.V. zich in elk geval beperken tot schade die rechtstreeks voortvloeit uit een fabricagefout en bijgevolg voorzien kon worden bij het ondertekenen van een contract en beperkt is tot het bedrag waarvoor Storme N.V. verzekerd is.

 

Het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor inkomstenderving, schade voortvloeiend uit verlies in de ruime betekenis van het woord en/of alle andere vormen van directe of indirecte schade van welke aard ook.

 

Artikel 15 – GESCHILLEN EN TOEPASSELIJKE WETGEVING

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de Diensten, zoals gedefinieerd in Artikel 4, en met betrekking tot onderliggende Algemene Voorwaarden is onderhevig aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil, zijn uitsluitend de rechtbanken van Doornik bevoegd.

Alternative Dispute online geschil van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/odr

Email adres te vermelden in het formulier : info@cafes-storme.be

 

Artikel 16 – WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Storme N.V. kan op elk moment de onderliggende Algemene Voorwaarden wijzigen, onder andere om zich te schikken naar wettellijke verplichtingen. De Leden zullen op adequate manier verwittigd worden van eventuele wijzigingen in de Algemene Voorwaarden, via de rubriek "Contact" op de website van Storme N.V., of op een andere manier. De Leden engageren zich om kennis te nemen van de wijzigingen, van zodra ze hiervan op de hoogte gebracht zijn. Elk gebruik van de Diensten, zoals beschreven in Artikel 4, nadat door Storme N.V. gecommuniceerd is over de gewijzigde Algemene Voorwaarden, veronderstelt de kennisname en onderschrijving van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Storme N.V. behoudt zich het recht voor om op elk moment het ontwerp en de inhoud van haar website te wijzigen. In de mate van het mogelijke, zal Storme N.V. elke belangrijke wijziging meedelen aan haar Leden. De Leden hebben de volledige vrijheid om bij een wijziging aan de Algemene Voorwaarden, of aan de layout of inhoud van de website van Storme N.V. hun account te desactiveren. Dit kunnen ze doen via de rubriek "Mijn Account" op de website www.cafes-storme.be . Indien door de beslissing van een rechtbank een artikel of paragraaf uit de onderliggende Algemene Voorwaarden nietig of niet-tegenstelbaar zou worden, doet dit in niets afbreuk aan de geldigheid en toepasbaarheid van de andere artikels en paragrafen van de onderliggende Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 17 – Lidmaatschap beëindigen

Het lidmaatschap kan te allen tijde worden door het sluiten van de account of via een e-mail aan: info@cafes-storme.be . Tevens kunnen berichtgevingsvoorkeuren ten allen tijde worden aangepast via de site in de rubriek “Mijn Account”, “Persoonlijke gegevens”.

 

Onze waarden

 

 

Al 125 jaar cultiveert ons bedrijf de familiewaarden van kennis van de terroirs, respect voor het product en precisie van de knowhow om de klant de beste koffie aan te bieden;

De afgelopen jaren hebben wij hard gewerkt aan de ontwikkeling van onze sociale verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu.

Als 5e generatie brander bestendigen wij deze passie voor ons nobel product.

 

    François, Sophie & Nicolas Storme

 

" Koffie is een geschenk van de natuur, draag er zorg voor"

Al onze biologische producten zijn gecertificeerd BE-BIO 01

Deze website maakt gebruik van cookies De website van STORME Coffee Roasters gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten Alle cookies toelaten